Oferta

Firma windykacyjna TFF odzyska Państwa pieniądze

TFF Sp. z o.o.  zajmuje się przede wszystkim szeroko rozumianym doradztwem i wspomaganiem w prowadzeniu bieżącej działalności gospodarczej. Pomagamy zawierać i negocjować warunki umów biznesowych z partnerami handlowymi, bankami, firmami leasingowymi  i innymi podmiotami. Udzielamy konsultacji i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa w codziennej działalności, pomagamy reagować na zgłoszenia zastrzeżeń czy reklamacji kontrahentów. Pomagamy restrukturyzować firmy oraz udzielamy wsparcia przy ich upadłości, a także zapewniamy pełną obsługę przy restrukturyzacjach czy upadłościach kontrahentów naszych Klientów. Przede wszystkim jednak zajmujemy się windykacją należności naszych Klientów. Problem z wyegzekwowaniem należności od klientów lub kontrahentów mają przede wszystkim firmy. Różnorodne badania potwierdzają oczywisty fakt, że znaczna część firm nie otrzymuje pieniędzy na czas. Problem z odzyskaniem należności ma zatem spora część przedsiębiorców. Windykacja wierzytelności to złożony proces, a często również sformalizowany. Firmy mają dwie możliwości – mogą poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie lub powierzyć dochodzenie należności specjalistom i w tym zakresie oferujemy swe usługi.

 
Wiemy, że spory odsetek Twoich kontrahentów i klientów nie reguluje terminowo należności. Mamy świadomość, że samodzielne odzyskanie pieniędzy nie jest łatwe, a jednocześnie wymaga poświęcenia sporej ilości czasu i nerwów, a ten czas powinieneś wykorzystać na dalszy rozwój swojej firmy.

Przyjmujemy sprawy bezzaliczkowo. W sprawach pomiędzy przedsiębiorcami prowadzimy windykację należności na koszt dłużnika. Nasze koszty są pokrywane przez dłużnika po wyegzekwowaniu należności. Windykacja wierzytelności osób fizycznych odbywa się na zasadzie sucess fee.( efektu ). Ustaloną przy przyjęciu sprawy prowizję pobieramy dopiero po odzyskaniu należności od dłużnika.

Nie przyjmujemy żadnych płatności na nasze rachunki bankowe. Zawsze wszelkie płatności od dłużników dokonywane są bezpośrednio na rachunki bankowe naszych Klientów.

Aby zmaksymalizować skuteczności windykacji należności prowadzimy działania w trzech krokach:

 
Etap polubowny
Początkowo to próba zdyscyplinowania dłużnika. W tym kroku często już samo pojawienie się firmy windykacyjnej rozwiązuje problem. Często jednak, po zapoznaniu się z sytuacją, okazuje się konieczne doprowadzenie do porozumienia pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. Porozumienie takie ma na celu rozłożenie zadłużenia na raty, wyznaczenie terminów spłat poszczególnych rat i – w finale– doprowadzenie do odzyskania całej kwoty.
Jeśli nie podziała samo pojawienie się firmy windykacyjnej, lub dłużnik nie wykazuje chęci do współpracy, wykorzystujemy szeroką gamę środków, m.in.: wysyłanie pism, monitów i wezwań różnymi środkami komunikacji (poczta, faks, mail, SMS), kontakt telefoniczny, bezpośrednie wizyty u dłużnika, jeśli to konieczne. Informujemy również dłużnika, że w razie dalszego uchylania się od zapłaty, jego dane mogą zostać przekazane do biur informacji gospodarczej oraz że  dług może zostać opublikowany na giełdzie długów albo – jako środek ostateczny – sprawa może zostać przekazana do sądu i, następnie, do komornika. W tym kroku gromadzimy informacje dotyczące sytuacji materialnej dłużnika i posiadanego majątku, celem szybkiej i efektywnej egzekucji komorniczej oraz dokumenty niezbędne do przeprowadzenie sprawy w Sądzie.
 
Etap postępowania sądowego
Jeżeli nie uda się nam zamknąć z sukcesem sprawy na etapie windykacji polubownej, kolejnym krokiem jest windykacja tzw. sądowa w celu uzyskania wyroku sądowego lub nakazu zapłaty, który zaopatrzony w klauzulę wykonalności jest podstawą do skierowania sprawy do komornika.. Decyzję o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego podejmuje Klient w oparciu o naszą rekomendację. Zapewniamy pełną obsługę prawną postępowania sądowego, a Klient ponosi jedynie koszty opłat sądowych. Posiadamy grono doświadczonych prawników, którzy prowadzą sprawy sądowe naszych Klientów.  W naszej 9 letniej działalności uzyskaliśmy kilka tysięcy tytułów wykonawczych. Wskazujemy że koszty poniesionych opłat sądowych i kosztów zastępstwa procesowego obciążają dłużnika i są od niego egzekwowane .
 
Etap postępowania egzekucyjnego
Windykacja należności odbywa się też poprzez egzekucję komorniczą.  Przed oddaniem sprawy do Komornika staramy się ustalać majątek dłużnika podlegający egzekucji, co pozwala skrócić i usprawnić proces egzekucji należności. Musimy bezwzględnie podkreślić, że bez wskazania Komornikowi majątku dłużnika nie można liczyć na szybką skuteczną egzekucję. Stale współpracujemy z Komornikami, a sprawy naszych Klientów nie leżą miesiącami czekając na zarejestrowanie czy na podjęcie czynności egzekucyjnych.
Odzyskujemy Państwa pieniędzy tak szybko, jak to tylko możliwe. Mogą nam Państwo ułatwić to zadanie i zgłosić się do nas tuż po zauważeniu problemu. Doświadczenie nauczyło nas, że im dłużej odwleka się postępowanie windykacyjne, tym egzekucja wierzytelności staje się mniej skuteczna.
Skup wierzytelności

Skup wierzytelności za gotówkę to coraz popularniejsza alternatywa dla windykacji.
  Klient, który chciałby zbyć należny mu dług powinien więc ocenić, czy korzystniej będzie prowadzić postępowanie windykacyjne (które może trwać relatywnie długo), czy wliczyć w koszty swojej działalności dyskonto od sprzedaży zaległych zobowiązań. Skup długów za gotówkę jest korzystnym rozwiązaniem przede wszystkim dla firm, którym zależy na szybkim przypływie gotówki. Decyzję o zakupie długu mogą być podjęte nawet w jeden dzień, co pozwala na błyskawiczną poprawę kondycji finansowej firmy. Korzyścią takiego rozwiązania to , że ryzyko tego, iż dłużnik okaże się niewypłacalny przechodzi na nabywcę zobowiązań, a sama wierzytelność może być usunięta z bilansu firmy. Niższe są koszty dochodzenia należności – koszty opłat sądowych czy komorniczych również przejmuje na siebie skupujący dług. Zalety sprzedaży długów wynikają więc przede wszystkim z elastyczności i prostych zasad, które rządzą tym procesem.
 
Prowadzimy skup wierzytelności:
– Należności z nieuregulowanych faktur z bieżącej działalności gospodarczej
– Sądowych nakazów zapłaty
– Należności wynikających z umów, zarówno roszczenia prywatne, jak i firmowe
 
Warunki sprzedaży wierzytelności są dostosowywane do indywidualnej sytuacji każdego z Klientów, a przede wszystkim wynikają z analizy rodzaju długu i sytuacji Dłużnika. Przed podjęciem decyzji o zakupie wierzytelności analizujemy sytuację majątkową dłużnika, która determinuje oferowaną przez nas cenę za wierzytelność. Im więcej informacji na temat dłużnika uzyskamy od Klienta, tym łatwiej nam będzie podjąć decyzję i zaoferować wyższą cenę za wierzytelność
 
Transakcje skupu długów realizujemy na podstawie umowy Przelewu Wierzytelności, wszelkie związane z wierzytelnością prawa i obowiązki przechodzą na TFF natomiast sprzedający otrzymuje umówioną zapłatę za sprzedaż długu.
 
Proponujemy również usługę „czyszczenia bilansu”, która skierowana jest do firm, którzy chcą poprawić swój bilans finansowy przeprowadzany na koniec roku obrachunkowego lub częściej. Nierzetelni kontrahenci, którzy nie wywiązali się z obowiązku zapłaty należności, zniekształcają rzeczywisty obraz finansowy firmy. Wykupujemy takie wierzytelności za symboliczną cenę. Pozwala to urealnić bilans i tym samym zwiększyć swoją wiarygodność w oczach kontrahentów i potencjalnych klientów, a przede wszystkim poprawia zdolność kredytową.
 
W ramach tej usługi nabywamy wierzytelności:
- przedawnione – czyli należności w których dłużnik może podnieść skutecznie zarzut przedawnienia;
- nieściągalne – których egzekucja jest niemożliwa bądź bardzo utrudniona przykładowo w przypadku zaginięcia lub zgonu dłużnika, kwestionowania przez dłużnika kwoty należności czy niewypłacalności dłużnika;
- nierokujących na odzyskanie – należności, które próbowano odzyskać w drodze wielokrotnie ponawianych egzekucji  przez wiele lat
- drobnych należności – należności,  których kierowanie na drogę sądową jest ekonomicznie nieopłacalne
Upadłość
Oferujemy pomoc prawną uczestnikom postępowań upadłościowych zarówno po stronie wierzyciela upadłego jak również podmiotom prowadzącym lub biorącym udział w postępowaniu upadłościowym (syndykom, nadzorcom sądowym), a także podmiotom zagrożonym upadłością jak i samym upadłym.
 

Służymy wsparciem i doradztwem w każdym etapie postępowania:
- analiza sytuacji ekonomicznej,
- wybór optymalnej ścieżki postępowania,
- przygotowanie przedsiębiorstwa do postępowania poprzez złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości,
- czynności w toku postępowania upadłościowego
 
Nasza oferta jest skierowana zarówno do dużych podmiotów ze skomplikowaną sytuacją prawną i ekonomiczną oraz wielomilionowym zadłużeniem, jak też do niewielkich spółek czy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 
W skład naszego zespołu wchodzą licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni (syndykowie), radcowie prawni, księgowi i ekonomiści posiadający szerokie doświadczenie nabyte podczas wieloletniej praktyki zawodowej.
 
Naszym celem jest oferowanie praktycznych rozwiązań, dlatego zapewniamy profesjonalne doradztwo dostosowane do potrzeb oraz oczekiwań naszego Klienta.
 
Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do konsumentów w zakresie tzw. „upadłości konsumenckiej” Upadłość konsumencka oznacza umorzenie w całości lub w części zobowiązania osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej.
 
Upadłość konsumencka dla wielu ludzi w Polsce jest jedynym sposobem, by móc zacząć z powrotem normalnie funkcjonować – bez obciążeń finansowych, nękających windykatorów, zablokowanych kont bankowych i strachu przed każdym telefonem czy dzwonkiem do drzwi.
 
Do niedawna przeprowadzenie takiego postępowania było bardzo utrudnione, lecz zmienione przepisy znacznie ułatwiły możliwość przeprowadzenie upadłości. Aby przeprowadzić takie postępowanie Konsument musi złożyć wniosek na urzędowym formularzu do wydziału gospodarczego sądu rejonowego, w którym musi przekonać Sąd do ogłoszenia jego upadłości.
 
Postępowanie to przebiega w trzech etapach obejmujących
- Rozpoznanie wniosku konsumenta  i postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej , które kończy się ogłoszeniem upadłości bądź oddaleniem wniosku w przypadku gdy nie są spełnione przesłanki do ogłoszenia upadłości.
 
Podkreślić należy, że złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości które zakończy się oddaleniem wniosku uniemożliwia złożenie kolejnego wniosku przez 10 lat !
 
- Postępowanie upadłościowe
Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wszelkie postępowania sądowe i egzekucyjne zostają wstrzymane z mocy prawa. Cały majątek upadłego przechodzi do tzw. „masy upadłości” i jest od tej pory zarządzany przez wyznaczonego przez sąd syndyka. Syndyk dokonuje inwentaryzacji majątku, a następnie jego sprzedaży w celu pokrycia długów konsumenta.
 
 
- Plan spłaty wierzycieli i jego wykonanie
Plan spłaty wierzycieli ustala sąd upadłościowy po zatwierdzeniu listy wierzytelności względnie po wykonaniu ostatecznego planu podziału środków z likwidacji  masy upadłości. Uczestnicy postępowania upadłościowego (upadły, wierzyciele, syndyk) są przez sąd jedynie wysłuchiwani. Oznacza to, że projekt planu spłaty wierzycieli sporządza sąd na podstawie akt sprawy konkretnego postępowania upadłościowego prowadzonego w stosunku do danego konsumenta
 
Podkreślić należy, że Sąd może umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.
 
Postanowienie sądu o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego, kończy postępowanie i następuje wówczas całkowite oddłużenie.
 
Pomagamy osobom, które zadłużyły się przez przyczyny niezależne od nich. Jeżeli chcesz pokonać swoje długi - służymy pomocą. Skontaktuj się z nami i przekaż wszystkie informacje, a my sprawdzimy czy i jak możemy pomóc.
Oferujemy pomoc prawną uczestnikom postępowań restrukturyzacyjnych. Prawo restrukturyzacyjne. ma na celu umożliwienie zadłużonym przedsiębiorcom uniknięcia upadłości poprzez wdrożenie tzw. postępowania restrukturyzacyjnego. W ustawie uregulowane zostały 4 rodzaje postępowań:

1) postępowanie o zatwierdzenie układu;
2) przyspieszone postępowanie układowe;
3) postępowanie układowe;
4) postępowanie sanacyjne.
 
Każdy proces restrukturyzacji przebiega w kilku etapach jednakże najważniejszym jest diagnoza przyczyn problemów firmy. Następnym etapem jest dobór właściwych działań naprawczych, a ostatnim etapem jest wdrożenie zaplanowanych działań i przeprowadzenie postępowania przed Sądem restrukturyzacyjnym.
 
Najważniejszym jest przygotowanie tzw. planu restrukturyzacyjnego. Plan restrukturyzacyjny winien zawierać co najmniej  opis sytuacji przedsiębiorstwa, analizę przyczyn jego kłopotów oraz projekcję przyszłej działalności przedsiębiorstwa. Plan winien zawierać pełny opis planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów, a także harmonogram działań.
Plan może przewidywać np. zbycie niektórych aktywów przedsiębiorstwa, redukcję zatrudnienia, odstąpienie od zawartych umów itp. Plan restrukturyzacyjny może także przewidywać otrzymanie przez firmę pomocy publicznej.
 
W całym procesie restrukturyzacji kluczowym rola pełniona przez autora planu. Osoba ta odpowiada bowiem w istocie za całokształt planu uzdrowienia firmy, a co za tym idzie – za ewentualny sukces lub porażkę restrukturyzacji.
 
Osobą odpowiedzialną za przygotowane planu jest zarządca sądowy, czyli wyznaczona przez sąd osoba z listy doradców restrukturyzacyjnych. Jednak dłużnik, składając wniosek o wszczęcie postępowania, może sam wybrać i wskazać sądowi doradcę, którego widziałby na stanowisku zarządcy.
 
W tym zakresie oferujemy nasze usługi dysponujemy wykwalifikowaną kadrą-  licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni, radcowie prawni, księgowi i ekonomiści posiadający szerokie doświadczenie nabyte podczas wieloletniej praktyki zawodowej.
 
Restrukturyzacja zadłużenia firmy następuje poprzez zawarcie układu z wierzycielami. Po wszczęciu postępowania dłużnik wspólnie z doradcą przygotowują i przekazują wierzycielom propozycje warunków układu.
 
Propozycje układowe mogą obejmować np.: odroczenie spłaty; rozłożenie na raty; redukcję długu; konwersję wierzytelności na udziały lub akcje; zmianę zabezpieczeń wierzytelności.
 
Sukces lub niepowodzenie postępowania restrukturyzacyjnego jest wypadkową wielu czynników, a przede wszystkim kompetencji i skuteczności doradcy restrukturyzacyjnego i chęci przedsiębiorców do korzystania z możliwych rozwiązań.
 
Praktyka wskazuje, że sanacja firmy znajdującej się w trudnej sytuacji jest zazwyczaj korzystniejsza od jej likwidacji poprzez upadłość. W takiej sytuacji korzyść uzyskują nie tylko restrukturyzowane firmy ale również wierzyciele, którzy mają szansę uzyskać zwrot wyższych kwot, a kontrahenci nie tracą biznesowych partnerów
 
Udanych restrukturyzacji nigdy nie jest zbyt wiele !!!
Obsługa prawna

Oferujemy doradztwo prawne w bieżącej działalności gospodarczej. Obsługujemy zarówno spółki prawa handlowego, jak i firmy działające na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 
W ramach obsługi prawnej świadczymy usługi w zakresie:
 1. Doradztwa prawnego, konsultacji i wyjaśnienia w zakresie stosowania prawa w bieżącej działalności firmy


 1. Opinie i ekspertyzy prawne z zakresu działalności przedsiębiorstwa

 2. Sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych zawieranych przez Klienta, bądź też weryfikacja przedłożonych Klientowi  projektów umów przez jego kontrahentów

 3. Sporządzenie projektów pism oraz innych dokumentów wynikłych z bieżącej działalności

 4. Uczestnictwo w negocjacjach prowadzonych przez Klienta z partnerami handlowymi i innymi podmiotami

 5. Pomoc w załatwieniu „trudnych reklamacji”

 6. Nadzorowanie prawidłowości wykonania umów i rozliczeń z nimi związanych

 7. Przygotowanie i opiniowanie projektów aktów wewnętrznych obowiązujących w firmie, w tym: uchwał organów spółek, statutów, regulaminów itp.

 8. Obsługa prawna czynności dokonywanych przez władze spółek: obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń zarządu, reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach, ustanawianie prokury, powoływanie i odwoływanie organów spółki, podwyższanie i obniżanie wysokości kapitału zakładowego

 9. Likwidacja działalności, wykreślenie podmiotu z ewidencji KRS czy CEiDG

 10. Reprezentacja w sprawach sądowych, przed organami administracji publicznej i organami innych instytucji publicznych i prywatnych
 11. Pomoc w uzyskiwaniu wymaganych przez prawo zezwoleń, koncesji i licencji

Profil naszej działalności pozwala nam na bieżąco orientować się w problemach, z jakimi stykają się osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom w zakresie bieżącego doradztwa prawnego.
 
Realizujemy kompleksową obsługę prawną dzięki współpracy naszego doświadczonego zespołu radcowie prawni, doradcy restrukturyzacyjni,  księgowi i ekonomiści, windykatorzy  a także ekspertów z innych dziedzin związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
 
Każde zlecenie traktowane jest przez nas indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań Klienta.